Schedules

2019 Schedules 

League Schedule
Rally Cap Mon/Wed     Tues/Thurs   2019 RC Coach Contacts
9U (Grand Slam) Mon/Wed     Tues/Thurs   2019 GS Coach Contacts
Rally Cap & Grand Slam Diamond Locations
11U A Schedule        2019 11U A Coach Contacts
11U A Playoff Schedule 21-26
11U AA Schedule
11U AA Playoff Schedule                Playoff Rules
13U A Schedule
13U A Bonivital Playoff Schedule                   Red River/Bonivital Championship Schedule
13U AA Schedule
15U A Schedule
15U A Playoff Schedule
15U AA Schedule
18U A Schedule
18U AA Schedule
AAA 13U        15U      18U
Winnipeg Minor Baseball Game Sheet Game Sheet
Rules – 11U and 13U 11U A and 13U A Rules